ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλη η παραγωγική διαδικασία εκτελείται σύμφωνα με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Όλα τα αλιεύματα  επεξεργάζονται και καταψύχονται ενώ είναι ζωντανά.
Οπτικός έλεγχος πριν την παραλαβή διενεργείται από έμπιρο προσωπικό. 
Μικροβιολογικοί έλεγχοι και αναλύσεις νερού 
Πιστοποιημένα υλικά συσκευασίας και αναλώσιμα (κατάλληλα για τρόφιμα)
Τήρηση ψυκτικής αλυσίδας με καταγραφικά θερμοκρασιών σε όλες τις φάσεις παραγωγής.
Ενσιρώματα Καλαμποκιού Τριφύλλι πέλλετ

Επικοινωνία